Uncategorised

Nëntë komuna të reja përfshihen në Programin për Fuqizimin e këshillave komunalë

Komunat e Kumanovës, Qendrës, Gostivarit, Zhelinës, Brvenicës, Strugës, Mogillës, Koçanit dhe Kavadarit janë nëntë komunat e reja që janë të përfshira në programin për fuqizimin e këshillave komunale pasi janë përzgjedhur përmes thirrjes publike për pjesëmarrje, ku aplikuan 48 njësi të vetëqeverisjes lokale.

Në 18 muajt e ardhshëm, rreth 150 këshilltarët e këtyre komunave do të kenë mundësi të marrin pjesë në trajnime për zhvillimin e kapaciteteve të këshilltarëve komunalë që përfshin gjithsejt 11 tema të menaxhimit publik të financave publike, planifikimit hapësinor dhe urban, si dhe tema që lidhen me risi në qeverisje, bashkëpunimin ndërkomunal dhe barazisë gjinore në nivel lokal.

Janë zgjedhur projektet e para të cilat do të zbatohen në kuadër të Programit për Fuqizimin e këshillave komunalë

Përmes Forumeve në bashkësi  që u mbajtën në Veles, Sveti Nikole, Vallandovë, Strumicë, Çair dhe Ohër qytetarët  e këtyre komunave, së bashku me përfaqësues të pushtetit lokal i zgjodhën projektet që do të zbatohen në bashkësitë e tyre gjatë 6 muajve të ardhshëm.

rsz_forumi_2

Nëpërmjet katër sesioneve të forumit të mbajtura gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2018, me iniciativat e propozuara për zbatimin e projekteve prioritare, përveç qytetarëve, u paraqitën dhe organizatat e shoqërisë civile dhe ata rinore, sektori i biznesit, si dhe përfaqësues nga arsimi dhe mbrojta sociale. Pas iniciativave të propozuara dhe diskutimin e secilës prej tyre,

Përfundim i suksesshëm i Programit për zhivllim të kapaciteteve të këshilltarëve komunalë nga gjashtë komuna

Me trajnimin e fundit dedikuar këshilltarëve nga koumant e Çairit dhe Ohërit, këtët fundjavë në Shkup, përfundon zbatimi I Programit për zhvillim të kapaciteteve të këshilltarëve komunalë nga komunat e Velesit, Sveti Nikollës, Strumicës, Vallandovës, Çairit dhe Ohërit.

Në tetë muajt e kaluar, këshilltarët nga këto komuna përmirësuan njohuritë dhe aftësitë e tyre në 11 tema lidhur me menaxhimin e financave publike të komunave, menaxhimin e burimeve njerëzore, planifikimin hapësinor dhe urbanistik, invacionet në qeverisje, bashkëpunimin ndërkomunal dhe bashkëpunimin ndëretnik, baraznë gjinore dhe qeverisjen e mire në nivel lokal.

Gjithsej 80 këshilltarë, të cilët morrën pjesë në trajnimet,

Në Veles dhe Ohër vazhdojnë trajnimet për këshilltarët komunalë

Dy ditët në vijim, në Veles dhe Ohër vazhdojnë trajnimet dedikuar këshilltarëve komunalë. Këshilltarët nga Sveti Nikole dhe Velesi do ti përmirësojnë njohuritë e tyre nga fusha e urbanizmit dhe planifikimit hapësinor, ndërsa këshilltarët nga Çairi dhe Ohëri do ti fuqizojnë kapacitetet e tyre në tema lidhur me barazinë gjinore dhe bashkëpunimin ndër-etnik në nivel lokal.

chair.ohrid

Në ndërkohë, këshilltarët e komunave të Strumicës dhe Vallandovës përfunduan ciklin e dytë të trajnimeve dhe me këtë u bënë të parët që kompletuan Programin për zhvillim të kapaciteteve të këshilltarëve komunalë.

Më parë, këshilltarët e këtyre gjashtë komunave,

Urbinizimi dhe planifikimi hapësinor në komuna – tema e trajnimit të ri për këshilltarët

Me trajnimin në temë “Planifikimi urban dhe hapësinor në vetëqeverisjen lokale”, këtë fundjavë në Strumicë vazhdon cikli i trajnimeve dedikuar për këshilltarët e komunës së Strumicës dhe Vallandovës.

Njëkohësisht në Veles, këshilltarët nga kjo komunë dhe këshilltarët nga komuna e Sveti Nikollës do ti përmirësojnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre në temat lidhur me barazinë gjinore dhe bashkëpunimin ndër-etnik, ndërsa në Ohër, këshilltarët e komunës së Çairit dhe Ohërit do t’i përforcojnë kapacitetet e tyre nëpërmjet trajnimeve në fushat e menaxhimit të burimeve njerëzore, inovacionet në qeverisje dhe bashkëpinimit ndërkomunal.

ohrid_chair

Më parë, këshilltarët e këtyre gjashtë komunave,

Vazdojnë trajnimet e këshilltarëve, këtët herë fokusi është barazinë gjinore dhe bashkëpunimin ndër-etnik në nivel local

Me trajnimet në fushën e barazisë gjinore dhe bashkëpunimit ndër-etnik, sot në Strumicë vazhdon cikli I trajnimeve dedikuar këshilltarëve nga komunat e Strumicës dhe Vallandovës. Njëkohësisht, në Veles këshilltarët e kësaj komune dhe këshilltarët nga Sveti Nikole do të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë në tema lidhur me menaxhimin e burimeve njerëzore, inovacioneve në qeverisje si dhe bashkëpunimit  ndërkomunal.

Përveç këtyre, në dy muajt e ardhshëm, këshilltarët e komunave të Velesit, Sveti Nikoles, Vallandovës, Strumicës, Çairit dhe Ohërit do të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për çështjet që lidhen me planifikimin urban dhe hapësinor në nivel lokal.

gender equality2

 

Filloi faza e dytë e trajnimit për ndërtimin e kapaciteteve për këshilltarët komunalë

Me trajnim në fushat e administrimit të burimeve njerëzore, inovacionet në administrim dhe bashkëunimin ndërkomunal, sot në Strumicë nisi faza e e trajnimeve për këshilltarët komunalë.

Përveç këtyre, në dy muajt e ardhshëm, këshilltarët e komunave të Velesit, Sveti Nikoles, Vallandovës, Strumicë, Çairit dhe Ohërit do të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për çështjet që lidhen me planifikimin urban dhe hapësinor, bashkëpunimit ndër-etnik dhe barazinë gjinore në nivel lokal.

objava

Më parë, këshilltarët e këtyre gjashtë komunave, kanl përfunduar me sukses fazën e parë të trajnimit mbi temën e menaxhimit publik financiar në komuna dhe qeverisjes së mirë në nivel lokal.

THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në projektin “Fuqizimi i Këshillave Komunale”

Objektivi kryesor i projektit “Fuqizimi i Këshillave Komunale“, mbështetur financiarisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP), është që t’i forcojë këshillat komunale për t’u bërë organe më efektive dhe autonome dhe që më mirë të ballafaqohen me ndikimin e ekzekutivit përmes përmbushjes adekuate të rolit të vet të përcaktuar me kushtetutë për vendimmarrje, mbikëqyrje dhe avokim. Si rezultat i kësaj, këto përpjekje do t’a rrisin llogaridhëninen e Kryetarit të Komunës ndaj Këshillit dhe të Komunës ndaj qytetarëve, dhe do të përmirësohen kushtet e jetesës në komunitetin lokal përmes zbatimit të suksesshëm të projekteve prioritare të komunitetit.

NËNTË KOMUNA DO TË FITOJNË 558,000 USD SI PJESË E PROGRAMIT ZVICERAN PËR FUQIZIMIN E DEMOKRACISË LOKALE

Shkup, 13 shtator 2018

 

Me rastin e shënimit të Ditës ndërkombëtare të demokracisë, sot në Shkup u mbajtë një punëtori  në të cilën morën pjesë mbi 70 kryetarë të këshillave komunale dhe diskutuan për mënyrat si të bëhet pushteti lokal më inkluziv, më transparent dhe më llogaridhënës.

Në këtë ngjarje, organizuar nga Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP), u shpallë edhe thirrja publike për pjesëmarrje të komunave në projektin “Fuqizimi i këshillave komunale”.

IMG_8376

Me këtë projekt tani më janë përfshirë gjashtë komuna: Çair, Ohër, Strumicë, Sveti NIkolle,

Gjithsej 80 këshilltarë nga 6 komuna përfunduan me sukses fazën e parë të trajnimit për ngritjen e kapaciteteve të këshilltarëve komunalë

Me trajnimin e kryer për këshilltarët e komunave të Ohrit dhe Çairit mbi kontrollin financiar dhe auditimin në qeverisjen lokale në fundjavë ka përfunduar faza e parë e Programit për zhvillimin e kapaciteteve të këshilltarëve komunalë.

Nëpërmjet trajnimeve të ofruara nga një ekip i ekspertëve gjatë tre muajve të fundit, gjithsej 80 këshilltarë nga komunat e Velesit, Sveti Nikoles, Vallandovës, Strumicës, Çairit dhe Ohrit të kanë përmirësuar njohuritë e tyre mbi tema të menaxhimit të financave publike në komuna, duke fituar aftësi të reja për të forcuar rolin e këshillave mbi qeverisjen e mirë në nivel lokal.

Cair - Ohrid 1

Faza e dytë e Programit për zhvillimin e kapaciteteve të këshilltarëve komunalë vazhdon në shtator,

Pablo Sandoval Jersey