Uncategorised

Në Shkup, mbi 150 kryetarë komunash dhe kryetarë të këshillave komunalë diskutuan për avancimin e decentralizimit

Më 21 dhe 22 nëntor në Shkup u mbajt Konferenca vjetore për decentralizimin dhe qeverisjen lokale “Forcimi i komuniteteve – impuls i ri për decentralizimin”.

Konferenca u hap nga kryeministri Zoran Zaev, ndërsa në të morën pjesë edhe ministri i vetëqeverisjes lokale, Goran Milevski, kryetari i BNJVL-së dhe kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, ambasadori i BE në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Samuel Zhbogar, përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-së në vendin tonë, Narine Sahakjan, kryetarë të komunave nga rajoni, si dhe mbi 150 kryetarë komunash dhe kryetarë të këshillave komunalë nga vendi.

Qëllimi i konferencës ishte shkëmbimi i mendimeve për përmirësimin e sistemit të pushtetit lokal përmes thellimit të decentralizimit dhe transferimit të kompetencave të reja nga niveli qendror në atë lokal.

Video: Kapacitete të fuqizuara të këshilltarëve dhe përkrahje financiare për projekte prioritare në bashkësi

Gjatë tre viteve rreth 200 këshilltarë nga gjithsej 15 komuna të kyçura në mënyrë të drejtpërdrejtë i fuqizuan njohuritë dhe kapacitetet e tyre në 11 lëmi të vetëqeverisjes lokale.

Njëkohësisht, nëpërmjet projektit vijon edhe realizimi I projekteve të përzgjedhura mes Forumeve në bashkësi, ku qytetarët përmes një procesi konsultativ, në 4 sesione forumore, në mënyrë të drejtpërdrejtë zgjodhën projekte për realizimin e të cilave janë paraparë 50.000 franga zvicerane për secilën komunë.

Për këto, si dhe për rezultatet e implementimit të deritanishëm të projektit Fuqizimi i Këshillave Komunale, mund të informoheni nga video-ja e mëposhtme.

“Fuqizimi I Këshillave Komunale” është projekt I Agjencionit Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim me vlerë të përgjithshme prej 3.4 milion franga zvicerane,

THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në projektin “Fuqizimi i Këshillave Komunale”

Objektivi kryesor i projektit “Fuqizimi i Këshillave Komunale“, mbështetur financiarisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP), është që t’i forcojë këshillat komunale për t’u bërë organe më efektive dhe autonome dhe që më mirë të ballafaqohen me ndikimin e ekzekutivit përmes përmbushjes adekuate të rolit të vet të përcaktuar me kushtetutë për vendimmarrje, mbikëqyrje dhe avokim. Si rezultat i kësaj, këto përpjekje do t’a rrisin llogaridhëninen e Kryetarit të Komunës ndaj Këshillit dhe të Komunës ndaj qytetarëve, dhe do të përmirësohen kushtet e jetesës në komunitetin lokal përmes zbatimit të suksesshëm të projekteve prioritare të komunitetit.

NËNTË KOMUNA DO TË FITOJNË 558,000 USD SI PJESË E PROGRAMIT ZVICERAN PËR FUQIZIMIN E DEMOKRACISË LOKALE

Sot në Shkup u mbajt punëtori ku morrën pjesë më shumë se 60 kryesues të këshullave komunalë të cilët diskutuan për mënyrat se si të përmirësohet sistemi i vetëqeverisjes lokale në prag të procesit vijues të avancimit të decentralizimit në vend.

Në këtë event, të organizuar nga ana e Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP), u publikua edhe thirrja publike për pjesëmarrje të 9 komunave plotësuese në projektin „Fuqizimi i këshillave komunalë “ në të cilin tashmë janë përfshirë 15 komuna: Çairi, Ohri, Strumica, Sveti Nikole, Vallandova, Velesi, Qendra, Kumanova, Bërvenica, Zhelina, Gostivari,

Përmes Fejbukut dhe Jutubit këshillat komunale më pranë qytetarëve

Komuna e Velesit, Strumicës, Vallandovës dhe Sveti Nikollës prej para do kohësh filluan t’i transmetojnë drejtpërsëdrejti mbledhjet e Këshillave të Komunave në rrjetet sociale Facebook dhe YouTube.

Transmetimi i mbledhjeve të Këshillave Komunale është pjesë e Programit “Fuqizimi i këshillave komunale”, i cili parasheh mbështetje financiare në vlerë prej 12,000 frangave zviceranë për realizim të projekteve, por edhe për pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e miratimit të politikave në nivel lokal.

Në periudhën në vijim në Facebook dhe YouTube do të fillojnë të transmetohen mbledhjet e Këshillave të Komunave të Çairit, Ohrit, Kavadarit, Koçanës, Mogillës, Bërvenicës dhe Zhelinës.

Vazhdon bashkëpunimi midis UNDP dhe UN Women për fuqizimin e kapaciteteve të këshilltarëve komunal

Dje u realizua takim koordinues midis ekipeve të projekteve të UN WOMEN dhe UNDP për të shqyrtuar aktivitetet e ardhshme në kuadër të projektit Fuqizimi i Këshillave Komunalë.

Mes tjerash, u diskutua edhe për sinergjinë midis projekteve tjera të UN WOMEN dhe UNDP dy organizatave për të arritur një ndikim më të madh në hartimin e politikave në nivelin lokal.

Ekipet e projekteve punojnë së bashku në fuqizimin e kapaciteteve të këshillave komunalë dhe palëve të tjera të interesuara në sferat e qeverisjes së mirë dhe buxhetimit të përgjegjshëm gjinor.

Në Mavrove u zhvillua forumi për thellimin e decentralizimit dhe përmirësimin e funksionalitetit të komunave

Këtë fundjavë në organizim të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe UNDP-së,  përfaqësues të BNJVL-së, kryetarë të komunave, përfaqësues të ministrive përkatëse dhe ekspertë biseduan në lidhje me procesin e decentralizimit dhe përmirësimit të funksionalitetit të komunave.

Në forum morën pjesë edhe kryetarët e këshillit të komunës së Kumanovës, Manastirit dhe Qendrës, të cilët i shprehën qëndrimet dhe pritjet e tyre në lidhje me përmirësimin e rolit të këshillave të komunave në procesin e decentralizimit.

Dialogun ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal e përshëndeti edhe zëvendësja e përfaqësueses së përhershme të UNDP-së znj. Sanja Bojaniç.

Nëntë komuna të reja përfshihen në Programin për Fuqizimin e këshillave komunalë

Komunat e Kumanovës, Qendrës, Gostivarit, Zhelinës, Brvenicës, Strugës, Mogillës, Koçanit dhe Kavadarit janë nëntë komunat e reja që janë të përfshira në programin për fuqizimin e këshillave komunale pasi janë përzgjedhur përmes thirrjes publike për pjesëmarrje, ku aplikuan 48 njësi të vetëqeverisjes lokale.

Në 18 muajt e ardhshëm, rreth 150 këshilltarët e këtyre komunave do të kenë mundësi të marrin pjesë në trajnime për zhvillimin e kapaciteteve të këshilltarëve komunalë që përfshin gjithsejt 11 tema të menaxhimit publik të financave publike, planifikimit hapësinor dhe urban, si dhe tema që lidhen me risi në qeverisje, bashkëpunimin ndërkomunal dhe barazisë gjinore në nivel lokal.

Janë zgjedhur projektet e para të cilat do të zbatohen në kuadër të Programit për Fuqizimin e këshillave komunalë

Përmes Forumeve në bashkësi  që u mbajtën në Veles, Sveti Nikole, Vallandovë, Strumicë, Çair dhe Ohër qytetarët  e këtyre komunave, së bashku me përfaqësues të pushtetit lokal i zgjodhën projektet që do të zbatohen në bashkësitë e tyre gjatë 6 muajve të ardhshëm.

rsz_forumi_2

Nëpërmjet katër sesioneve të forumit të mbajtura gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2018, me iniciativat e propozuara për zbatimin e projekteve prioritare, përveç qytetarëve, u paraqitën dhe organizatat e shoqërisë civile dhe ata rinore, sektori i biznesit, si dhe përfaqësues nga arsimi dhe mbrojta sociale. Pas iniciativave të propozuara dhe diskutimin e secilës prej tyre,

Përfundim i suksesshëm i Programit për zhivllim të kapaciteteve të këshilltarëve komunalë nga gjashtë komuna

Me trajnimin e fundit dedikuar këshilltarëve nga koumant e Çairit dhe Ohërit, këtët fundjavë në Shkup, përfundon zbatimi I Programit për zhvillim të kapaciteteve të këshilltarëve komunalë nga komunat e Velesit, Sveti Nikollës, Strumicës, Vallandovës, Çairit dhe Ohërit.

Në tetë muajt e kaluar, këshilltarët nga këto komuna përmirësuan njohuritë dhe aftësitë e tyre në 11 tema lidhur me menaxhimin e financave publike të komunave, menaxhimin e burimeve njerëzore, planifikimin hapësinor dhe urbanistik, invacionet në qeverisje, bashkëpunimin ndërkomunal dhe bashkëpunimin ndëretnik, baraznë gjinore dhe qeverisjen e mire në nivel lokal.

Gjithsej 80 këshilltarë, të cilët morrën pjesë në trajnimet,

Pablo Sandoval Jersey